پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

برای كاهش مسمومیت با منواكسیدكربن و گازگرفتگی چه كارهایی باید انجام داد؟

با حضور آقای دكتر شادنیا(متخصص سم شناسی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه