پخش زنده و آرشیو رادیو

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جامعه شناسی ورزشی

این برنامه به بررسی تاثیر قراردادهای ارقام بالای بازیكنان از دیدگاه جامعه شناسی ورزشی اختصاص دارد.

با حضور رضا صادق پور و زهرا جعفری(پژوهشگر اجتماعی)

فهرست قطعات