پخش زنده و آرشیو رادیو

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جامعه شناسی ورزشی

این برنامه در مورد شركت های تعاونی ورزشی و تاثیر آن در جامعه سرمایه داری به بحث و گفتگو می پردازد.

با حضور خانم ها زهرا جعفری و مرجان امیرمقدم(جامعه شناس)

فهرست قطعات