پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی چالش های علمی و روانشناسی ورزشی اختصاص دارد.

فهرست قطعات