پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی اهمیت حضور روانشناس در كنار تیم های ملی به بحث و بررسی می پردازد.

با حضور مجدالدین مستعان(روانشناس ورزشی)

فهرست قطعات