پخش زنده و آرشیو رادیو

سكوی من

سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

سكوی من

در این برنامه فرآیند استعدادیابی در ورزش كشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فهرست قطعات