پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد كتاب

جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد كتاب

ارتقای بینش عمومی از طریق نقد و بررسی كتب منتشر شده در حوزه ورزش

فهرست قطعات