پخش زنده و آرشیو رادیو

عصرانه(زنده)

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصرانه(زنده)

اذان مغرب: 17:11- موذن: استاد آقاتی

لیست قطعات
عوامل برنامه