پخش زنده و آرشیو رادیو

همیشه با ورزش(زنده)

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 18:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

همیشه با ورزش(زنده)

لیست قطعات

تبیین ضرورت و راهكارهای ساماندهی مدیریت ورزش كشور، زمینه سازی برای پاك سازی فضای ورزش كشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری

عوامل برنامه