پخش زنده و آرشیو رادیو

همگام با لیگ

یکشنبه 5 شهریور 1402 ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

همگام با لیگ

اذان:مغرب: 18:58- موذن: استاد غفاری

فهرست قطعات
عوامل برنامه