پخش زنده و آرشیو رادیو

همیشه با ورزش

پنجشنبه 23 فروردین 1403 ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

همیشه با ورزش

فهرست قطعات

تبیین ضرورت و راهكارهای ساماندهی مدیریت ورزش كشور، زمینه سازی برای پاك سازی فضای ورزش كشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری

عوامل برنامه