پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 4 خرداد 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه هلدینگ، معرفی كارآفرین در حوزه تولید فوم های پلیمری

كارشناس: دكتر امیرحسین رضایی نژاد(كارآفرین در حوزه هلدینگ) و محمدمهدی محمدی(كارآفرین در حوزه تولید فوم های پلیمری)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده