پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 2 شهریور 1397 ساعت 09:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین فرآورده های هیدروفونیك گلخانه ای- معرفی كارآفرین درحوزه تولید فرآورده های خوراك دام

كارشناس: مهندس خیام سمیعی(كارآفرین در حوزه فرآورده های هیدروفونیك گلخانه ای) و فرشاد بشارتی(كارآفرین درحوزه تولید فرآورده های خوراك دام)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده