پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 09:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه گردشگری- معرفی كارآفرین در طراحی جستجوگرهای فضای مجازی

كارشناس: محمد ابومعاش(كارآفرین در حوزه گردشگری) و امین مترصد(كارآفرین در طراحی جستجوگرهای فضای مجازی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده