پخش زنده و آرشیو رادیو

ارمغان طبیعت

یکشنبه 9 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارمغان طبیعت

نقش و اهمیت تولیدات دامی در تامین امنیت غذایی

كارشناس: حسین غلامی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی