پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 1 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

اصلاح بذر و نقش آن در بهره وری بخش كشاورزی

كارشناس: گودرز نجفیان(رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی