پخش زنده و آرشیو رادیو

بازار مجازی

یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازار مجازی

قوانین و مقررات كسب و كارهای اینترنتی

كارشناسان: فرشاد وكیل زاده(عضو هیات مدیره اتحادیه كشوری كسب و كارهای مجازی) و خانم الهه سلطانی(مدرس حقوق فضای مجازی)

فهرست قطعات

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی