پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 9 شهریور 1397 ساعت 09:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كار آفرین در حوزه خدمات فضای سبز، معرفی كار آفرین در حوزه بهداشتی و درمانی

كارشناس: امیر سلطانی(كار آفرین در حوزه خدمات فضای سبز) و رحمان امیرپور(كار آفرین در حوزه بهداشتی و درمانی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده