پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 19 مرداد 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه پرینترهای سه بعدی بافت- معرفی كارآفرین درحوزه تولید نرم افزارهای مالی

كارشناس: مجید حاجی حسینی(كارآفرین در حوزه پرینترهای سه بعدی بافت) و مظاهر مرجانی(كارآفرین در حوزه تولید نرم افزارهای مالی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده