پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

اقدامات تحقیقاتی انجام شده بعد از سیل استان مازندران

كارشناس: محمودرضا رمضان پور(رئیس مركز تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی استان مازندران)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی