پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 1 تیر 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه ترازو و باسكول های دیجیتال و معرفی كارآفرین در حوزه طراحی ماشین های الكتریكی

كارشناس: سران پیامی(كارآفرین در حوزه ترازو و باسكول های دیجیتال) محمدعلی طاهری پور(كارآفرین در حوزه طراحی ماشین های الكتریكی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده