پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 22 تیر 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه تولیدات و تجهیزات داندانپزشكی و ایمپلنت و معرفی كارآفرین در حوزه تولید خوراك آبزیان

كارشناسان: محمد مینایی(كارآفرین در حوزه تجهیزات دندانپزشكی و ایمپلنت) و علی حسینی راد(كارآفرین و تولیدكننده غذای آبزیان)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده