پخش زنده و آرشیو رادیو

حاشیه تر از متن

دوشنبه 9 دی 1398 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

حاشیه تر از متن

بررسی مسائل مربوط به فتنه سالهای 88، 96 و 98

كارشناس: ناصر خوش چشم(استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی)، زهره وند(استاد دانشگاه) و پایاب(كارشناس نظامی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: مطهره مهرابی