پخش زنده و آرشیو رادیو

روستای ما(تكرار)

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 04:30 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

روستای ما(تكرار)

ایجاد صنایع تبدیلی محصولات دامی در روستاها

كارشناس: حسن منتخبی(مدیر امور دام جهاد كشاورزی استان تهران)

لیست قطعات