پخش زنده و آرشیو رادیو

اسطنزاپ كاسبی

یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 09:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

اسطنزاپ كاسبی

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (مهریه) در قالب طنز

لیست قطعات

جلوگیری از ناهنجاری ها و پدیده های اقتصادی نامطلوب از طریق طنز تهیه كننده: غلامرضا عزتی نویسنده: علی بنه گزی و حمید پارسا