پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران

دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 08:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران

بررسی چالش های اقتصادی پیشروی كشور و پیشنهاد راهكارهای مناسب

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

فهرست قطعات