پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران صنعت

پنجشنبه 27 آبان 1400 ساعت 19:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران صنعت

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

لیست قطعات

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر