پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران صنعت

جمعه 5 آذر 1400 ساعت 08:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران صنعت

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

لیست قطعات

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر