پخش زنده و آرشیو رادیو

روستای ما

پنجشنبه 8 دی 1401 ساعت 11:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روستای ما

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

فهرست قطعات