پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران بانو

چهارشنبه 3 خرداد 1402 ساعت 11:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران بانو

شناخت زنان كارآفرین در عرصه های مختلف اقتصادی و شرح زندگی آنان

فهرست قطعات

تهیه كننده: مهدخت نعمت زاده