پخش زنده و آرشیو رادیو

گردشگری

پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

گردشگری

صنایع دستی در صنعت گردشگری

كارشناس: فخاریان(كارشناس ارشد اقتصاد گردشگری روزنامه دنیای اقتصاد)

لیست قطعات
عوامل برنامه