پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 06:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی

سخنرانی مذهبی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات