پخش زنده و آرشیو رادیو

میان برنامه

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 11:00 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

میان برنامه

پخش و آگهی و 100 ثانیه با كتاب

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات