پخش زنده و آرشیو رادیو

تیك تاك(تكرار)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 02:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تیك تاك(تكرار)

مشاوره تحصیلی دانش آموزان

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات