پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 08:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات