پخش زنده و آرشیو رادیو

حكیمیه

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 14:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

حكیمیه

سخنرانی علما و بزرگان دینی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

این برنامه كاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی است و امیر كشانی، تهیه كنندگی، سردبیری و نویسندگی این برنامه را بر عهده دارد.