پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 10:30 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر

اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات