پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه پارك شهر(زنده)

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 08:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

این برنامه كه كاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران است با تلاش دو گروه برنامه ساز و به صورت یك هفته درمیان از ساعت 06:40 تا 08:15 تقدیم شنوندگان این شبكه رادیویی می شود.یك هفته از این برنامه به تهیه كنندگی محمد بخشایش، سردبیری امیركشانی، گویندگی محمدحسین امیدی، هماهنگی محمد پاكزادیان و پریسا نقی زاده، اجرای كارشناسی محمدحسین هاشمی، اجرای كارشناسی فرهنگی هنری مسعود میر،اجرای كارشناسی علمی امید دیده گاه،اجرای كارشناسی ورزشی محمدرضا علیپور،ارتباطات محمد علی قلندری(شنبه تا سه شنبه)/ قائم حاصل مهری(چهارشنبه)،گزارشگری اعظم قربانپور و علیرضا محمدی، خوانش مطبوعات خارجی آلبرت كوچویی،آیتم سازی پریسا نقی زاده،كارشناسی فضای مجازی: عهدیه عظیمی و نویسندگی افسانه جهرمیان بر روی آنتن می رود و هفته دیگر به تهیه كنندگی سینا محمدحسن، سردبیری اكبر محمدی خ

عوامل برنامه