پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان: 13:01 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش

برنامه اذانگاهی

لیست قطعات