پخش زنده و آرشیو رادیو

سمت قبله

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

سمت قبله

اذان: 20:25 موذن: حسین علی شریف

برنامه اذانگاهی

لیست قطعات