پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 04:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش به رنگ قهرمانی(تكرار)

داوود مدتی است كه رفتارش مشكوك شده و خانواده اش نگران حالش هستند و متوجه شدند داوود با افراد ناباب معاشرت دارد. طهمورث تصمیم میگیرد بیشتر حواسش به داوود باشد و...

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: سعید سلطانی، احمد لشینی نویسنده: مریم تاجیك

لیست قطعات