پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش به رنگ قهرمانی

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 20:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش به رنگ قهرمانی

داوود مدتی است كه رفتارش مشكوك شده و خانواده اش نگران حالش هستند و متوجه شدند داوود با افراد ناباب معاشرت دارد. علی داوود را تحت نظر میگیرد و میبیند كه به خانه كریم شیره ای میرود و او را از پای منقل بلند كرده و به خانه می آورد و...

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: سعید سلطانی، احمد لشینی نویسنده: مریم تاجیك

لیست قطعات