پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش گرد آفرید- قسمت 4

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش گرد آفرید- قسمت 4

سهراب به قصد جستجوی پدرش به ایران تاخت و در نبردی نزدیك با گرد آفرید متوجه شد او زن است. پیشنهاد آشتی را پذیرفت و نبرد را رها كرد. گرد آفرید در باغ سپید دژ داستانی را از خسرو پرویز و دخترش نقل كرد. سهراب گردآفرید را از پدرش خواست و او نیز قبول كرد و....

تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، بیوك میرزایی نویسنده: محمد زارعی

لیست قطعات