پخش زنده و آرشیو رادیو

یك نمایش، یك تجربه

جمعه 22 آذر 1398 ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

یك نمایش، یك تجربه

لیست قطعات

بررسی تئاتر دانشجویی