پخش زنده و آرشیو رادیو

جاده گیلی گادر- قسمت 4

دوشنبه 25 مهر 1401 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جاده گیلی گادر- قسمت 4

كتاب گویا

فهرست قطعات

نویسنده: مریم سادات ذكریایی تهیه كننده: محمّد امین رهبر گوینده: مهمدی نمینی مقدم