پخش زنده و آرشیو رادیو

برای امروز، برای فردا

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 11:20 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

برای امروز، برای فردا

طنز نمایشی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات