پخش زنده و آرشیو رادیو

كلینیك خنده

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلینیك خنده

نمایش طنز پزشكی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات