پخش زنده و آرشیو رادیو

صباگونه

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صباگونه

طنز سیاسی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات