پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح صبا

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 08:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح صبا

زور- زورآزمایی- زور زدن- زیر حرف زور نرفتن

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات