پخش زنده و آرشیو رادیو

صد و یك كتاب برای كتاب نخواندن

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صد و یك كتاب برای كتاب نخواندن

معرفی یك كتاب بلند در 5 دقیقه

معرفی فیلم و كتاب هری پاتر اثر اثرجی. كی .رولینگ

لیست قطعات